VEILIGHEID
VEILIGHEID

ARBO-arbeidsomstandighedenwetgeving

De arbeidsomstandighedenwetgeving bestaat uit:
Arbowet: De belangrijkste wet op het gebied van arbeidsomstandigheden is de Arbeidsomstandighedenwet, ofwel Arbowet. Daarin worden veiligheid en gezondheid op en bij het werk geregeld. Deze wet vormt als het ware de kapstok waaraan de overige wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is opgehangen.

Arbobesluit: Het Arbeidsomstandighedenbesluit, kortweg Arbobesluit, is een uitwerking van de Arbowet en gaat dieper in op een aantal specifieke situaties. Het Arbobesluit is ingedeeld naar onderwerp. Ieder hoofdstuk behandelt een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, blootstelling aan geluid, persoonlijke bescherming). Voor een aantal sectoren en categorieën werknemers staan er afwijkende en aanvullende regels in. De bepalingen uit het Arbobesluit zijn bindend, werkgever en werknemer zijn dus verplicht zich hieraan te houden.

Arboregeling: In de Arboregeling, staat de uitwerking van bepaalde onderdelen van het Arbobesluit. Het gaat bijvoorbeeld om specifieke bepalingen zoals de taken van de arbodienst of de keuring van hijskranen. De Arboregeling heeft dezelfde (hoofdstuk)indeling als het Arbobesluit. De bepalingen uit de Arboregeling zijn bindend, werkgever en werknemer zijn dus verplicht zich hieraan te houden.

Tillen is een vorm van fysieke (lichamelijke) belasting. In het arbobesluit staat daarover het volgende: “De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.” (Arbobesluit artikel 5.2)

Op grond van wetenschappelijke onderzoeken komt het Amerikaanse Instituut voor Veiligheid en Gezondheid (National Institute of Occupational Safety and Health = NIOSH) tot de conclusie dat in de meest optimale situatie maximaal 23 kg mag worden getild. Dit om gezondheidsschade te voorkomen.

Dit maximum gewicht geldt indien er wordt gewerkt onder optimale omstandigheden. Bij minder goede tilomstandigheden (hoogteverschillen, draaien tijdens het tillen, etc.) zal het maximaal tilgewicht verder dalen.

Werkgeversorganisaties in Nederland verzetten zich nog steeds tegen deze norm. Er is mede daarom nog steeds geen wettelijke Nederlandse til-norm van kracht. Maar de Arbeidsinspectie hanteert de NIOSH-methode wel bij haar inspecties.

De rechter heeft inmiddels ook in hoger beroep uitgesproken dat de NIOSH-methode momenteel dé gezondheidskundige norm voor gezond en veilig tillen is. Daarmee geldt deze norm voor de wet als ‘stand der techniek’ en is het ingrijpen van de Arbeidsinspectie ook juridisch goedgekeurd.

De werkgever moet ervoor zorgen dat u uw rug kunt sparen. Er zijn drie manieren om dit te doen:

1. Gebruik van hulpmiddelen. Met de Dalmec-balancer is het mogelijk producten schijnbaar gewichtloos op te nemen en te verplaatsen. Het zware tillen wordt hierdoor geminimaliseerd.

2. Als het niet mogelijk is om hulpmiddelen in te zetten kan er vaak het nodige aan de verpakking worden gedaan. Een zak van 30 kg kan beter in twee zakken van elk 15 kg worden verdeeld. Verpakkingen kunnen ook beter hanteerbaar worden gemaakt (compact en met handvatten).

3. Als het echt niet anders kan en er getild moet worden, probeer dan met meerdere personen te tillen.

Wetshandhaving door de Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie kan in principe bij overtreding van hoofdstuk 5 van het Arbobesluit handhavend optreden. Meestal wordt daarbij eerst een waarschuwing of eis geformuleerd. In de waarschuwing of de eis wordt de termijn aangegeven waarbinnen de maatregelen moeten zijn genomen om de overtreding op te heffen.

Na afloop van de gestelde termijn vindt controle plaats. Indien de overtreding nog steeds bestaat maakt de inspecteur een boeterapport op. Daarnaast wordt de werkgever opnieuw verplicht maatregelen te treffen.